Formularze, druki i wnioski

   


Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

- formularz zgłoszenia szkoły do bazy danych OKE we Wrocławiu
- wniosek o zwolnienie ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego
- zgłoszenie podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowy
- wniosek o upoważnienie do organizacji części praktycznej - nowy egzamin zawodowy od 2013 r.
- wniosek o upoważnienie do organizacji części pisemnej - nowy egzamin zawodowy od 2013 r.


Dla kandydatów na egzaminatorów:

- Wniosek o przyjęcie na szkolenie - kształcenie ogólne
- Wniosek o przyjęcie na szkolenie - kształcenie zawodowe
- Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
- Wykaz zawodów i kwalifikacji w zawodach
- Formularz aktualizacji danych

Dla egzaminatorów

- Formularz aktualizacji danych
- Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów - kształcenie ogólne
- Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów -  kształcenie zawodowe

 


Dla zdających:

- deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  i potwierdzenie złożenia deklaracji

- wniosek o dopuszczenie do ekstrnistycznego egzaminu zawodowego

- wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - sprawdzian
- wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - egzamin gimnazjalny
- wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - egzamin maturalny
- wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - egzaminy zawodowe - stary i nowy

Dla zdających egzamin maturalny

Dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

- deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

- deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

- deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern